VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (2023)

Excel

Formules en functies

Verwijzing

Verwijzing

VERT.ZOEKEN, functie

Excel voor Microsoft 365 Excel voor Microsoft 365 voor Mac Webversie van Excel Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 voor Mac Excel 2016 Excel 2016 voor Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel voor Mac 2011 Excel Starter 2010 Meer...Minder

(Video) Lijsten vergelijken en verschillen zoeken

Tip:Probeer de nieuwe functie X.ZOEKEN te gebruiken, een verbeterde versie van VERT.ZOEKEN die in elke richting werkt en standaard exacte overeenkomsten retourneert, waardoor het eenvoudiger en gemakkelijker te gebruiken is dan zijn voorganger.

Gebruik VERT.ZOEKEN als u gegevens in een tabel of bereik per rij zoekt. Zoek bijvoorbeeld de prijs van een auto-onderdeel op aan de hand van het onderdeelnummer of zoek een werknemersnaam op basis van hun werknemers-id.

In zijn eenvoudigste vorm ziet de functie VERT.ZOEKEN er als volgt uit:

=VERT.ZOEKEN(wat u wilt opzoeken, waar u het wilt zoeken, het kolomnummer in het bereik met de waarde die moet worden geretourneerd, een geschatte of exacte overeenkomst retourneren, aangeduid als 1/WAAR of 0/ONWAAR).

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (1)

Tip:Het geheim van VERT.ZOEKEN is om uw gegevens zo te ordenen dat de waarde die u zoekt (Fruit) links komt te staan van de retourwaarde (Bedrag) dat u zoekt.

Gebruik de functie VERT.ZOEKEN om een waarde in een tabel op te zoeken.

Syntaxis

VERT.ZOEKEN(zoekwaarde;tabelmatrix;kolomindex_getal;[benaderen])

Bijvoorbeeld:

 • =VERT.ZOEKEN(A2;A10:C20;2;WAAR)

  (Video) Verticaal zoeken - De meest gemaakte fout met getallen

 • =VERT.ZOEKEN("Spel",B2:E7,2,ONWAAR)

 • =VERT.ZOEKEN(A2;'Clientdetails'!A:F;3;ONWAAR)

Naam argument

Beschrijving

zoekwaarde (vereist)

De waarde die u wilt opzoeken. De waarde die u wilt opzoeken, moet in de eerste kolom staan van het celbereik dat u opgeeft in het argument tabelmatrix.

Als tabelmatrix bijvoorbeeld de cellen B2:D7 omvat, moet de zoekwaarde in kolom B staan.

Zoekwaarde kan een waarde of een verwijzing naar een waarde zijn.

Tabelmatrix (vereist)

Het celbereik waarin met VERT.ZOEKEN wordt gezocht naar de zoekwaarde en de retourwaarde. U kunt een benoemd bereik of een tabel gebruiken en u kunt namen in het argument gebruiken in plaats van celverwijzingen.

De eerste kolom in het celbereik moet de zoekwaarde bevatten. Het celbereik moet ook de retourwaarde bevatten die u zoekt.

Meer informatie over het selecteren van bereiken in een werkblad.

kolomindex_getal (vereist)

Het kolomnummer (beginnend met 1 voor de meest linker kolom in de tabelmatrix) die de retourwaarde bevat.

benaderen (optioneel)

Een logische waarde die aangeeft of VERT.ZOEKEN exacte of niet-geheel exacte overeenkomsten moet zoeken:

 • Met niet-geheel exacte overeenkomst - 1/WAAR wordt ervan uitgegaan dat de eerste kolom in de tabel numeriek of alfabetisch is gesorteerd en dat er vervolgens wordt gezocht naar de waarde die het dichtst in de buurt zit. Dit is de standaardmethode als u deze niet opgeeft. Bijvoorbeeld =VERT.ZOEKEN(90;A1:B100;2;WAAR).

 • Met exacte overeenkomst - 0/ONWAAR wordt gezocht naar de exacte waarde in de eerste kolom. Bijvoorbeeld =VERT.ZOEKEN("Smith";A1:B100;2;ONWAAR).

Aan de slag

Er zijn vier onderdelen die u nodig hebt om de syntaxis van VERT.ZOEKEN te bouwen:

 1. De waarde die u wilt opzoeken, ook wel de opzoekwaarde genoemd.

 2. Het bereik waarin de opzoekwaarde zich bevindt. Houd er rekening mee dat de opzoekwaarde altijd in de eerste kolom in het bereik van VERT.ZOEKEN moet staan om deze correct te laten werken. Als de opzoekwaarde zich bijvoorbeeld in cel C2 bevindt, dan moet uw bereik beginnen met C.

 3. Het kolomnummer in het bereik waarin de retourwaarde zich bevindt. Als u bijvoorbeeld B2:D11 opgeeft als bereik, moet B als eerste kolom worden geteld, C als de tweede, enzovoort.

 4. Desgewenst kunt u WAAR opgeven als u een niet-geheel exacte overeenkomst van de retourwaarde wilt of WAAR voor een exacte overeenkomst. Als u niets opgeeft, is de standaardwaarde altijd WAAR (niet-geheel exacte overeenkomst).

Stel dan nu alles hierboven als volgt samen:

=VERT.ZOEKEN (opzoekwaarde, bereik waarin de opzoekwaarde zich bevindt, het kolomnummer in het bereik dat de retourwaarde bevat, niet-geheel exacte overeenkomst (WAAR) of exacte overeenkomst (ONWAAR)).

Voorbeelden

Hier volgen nog een aantal voorbeelden van VERT.ZOEKEN:

Voorbeeld 1

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (2)

Voorbeeld 2

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (3)

Voorbeeld 3

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (4)

Voorbeeld 4

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (5)

Voorbeeld 5

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (6)

U kunt VERT.ZOEKEN gebruiken om meerdere tabellen tot een tabel te combineren, zolang een van de tabellen velden gemeen heeft met alle andere tabellen. Dit kan vooral handig zijn als u een werkmap wilt delen met personen met oudere versies van Excel die geen ondersteuning bieden voor gegevensfuncties met meerdere tabellen als gegevensbronnen. Door de bronnen te combineren in één tabel en de gegevensbron van de gegevensfunctie te wijzigen in de nieuwe tabel, kan de gegevensfunctie worden gebruikt in oudere Excel-versies (mits de gegevensfunctie zelf wordt ondersteund door de oudere versie).

VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (7)

Hier hebben kolommen A-F en H waarden of formules die alleen waarden op het werkblad gebruiken, en de rest van de kolommen gebruiken VERT.ZOEKEN en de waarden van kolom A (Clientcode) en kolom B (Advocaat) om gegevens op te halen uit andere tabellen.

 1. Kopieer de tabel met de gemeenschappelijke velden naar een nieuw werkblad en geef deze een naam.

  (Video) Cursus Excel Les 7: Verticaal zoeken

 2. Klik op Gegevens > Hulpmiddelen voor gegevens > Relaties om het dialoogvenster Relaties beheren te openen.

  VERT.ZOEKEN, functie - Microsoft Ondersteuning (8)
 3. Let op het volgende voor elke vermelde relatie:

  • Het veld dat de tabellen koppelt (tussen haakjes in het dialoogvenster). Dit is de zoekwaarde voor de formule VERT.ZOEKEN.

  • De naam van de gerelateerde opzoektabel. Dit is de tabelmatrix in uw VERT.ZOEKEN-formule.

  • Het veld (kolom) in de gerelateerde opzoektabel met de gewenste gegevens in de nieuwe kolom. Deze informatie wordt niet weergegeven in het dialoogvenster Relaties beheren. U moet de gerelateerde opzoektabel bekijken om te zien welk veld u wilt ophalen. U wilt het kolomnummer (A=1) noteren. Dit is kolomindex_getal in de formule.

 4. Als u een veld aan de nieuwe tabel wilt toevoegen, voert u de formule VERT.ZOEKEN in de eerste lege kolom in met behulp van de informatie die u in stap 3 hebt verzameld.

  In ons voorbeeld maakt kolom G gebruik van Advocaat (de zoekwaarde) om de factureringsgegevens op te halen uit de vierde kolom (kolomindex_getal = 4) uit de werkbladtabel Advocaten, tblAttorneys (de tabelmatrix), met de formule =VERT.ZOEKEN([@Advocaat],tbl_Advocaten;4;ONWAAR).

  De formule kan ook een celverwijzing en een bereikverwijzing gebruiken. In ons voorbeeld is dit =VERT.ZOEKEN(A2;'Advocaten'! A:D;4;ONWAAR).

 5. Ga door met het toevoegen van velden totdat u alle benodigde velden hebt. Als u een werkmap wilt voorbereiden die gegevensfuncties bevat die gebruikmaken van meerdere tabellen, wijzigt u de gegevensbron van de gegevensfunctie voor de nieuwe tabel.

Probleem

Wat is er fout gegaan

Verkeerde waarde wordt geretourneerd

Als benaderen WAAR is of wordt weggelaten, moet de eerste kolom worden gesorteerd op alfabetische of numerieke volgorde. Als de eerste kolom niet wordt gesorteerd, kan de retourwaarde een onverwacht resultaat opleveren. Sorteer de eerste kolom of gebruik ONWAAR voor een exacte overeenkomst.

#N/B in cel

 • Als benaderen WAAR is, krijgt u de foutwaarde #N/B als de waarde in de zoekwaarde kleiner is dan de kleinste waarde in de eerste kolom van de tabelmatrix.

 • Als benaderen ONWAAR is, geeft de foutwaarde #N/B aan dat het precieze aantal niet kan worden gevonden.

Zie Een fout #N/B corrigeren in de functie VERT.ZOEKEN voor meer informatie over het oplossen van #N/B-fouten in VERT.ZOEKEN.

#REF! in cel

Als kolomindex_getal groter is dan het aantal kolommen in tabelmatrix, krijgt u de foutwaarde #VERW!. als resultaat.

Voor meer informatie over het oplossen van #VERW! raadpleegt u Een #VERW!-fout corrigeren voor meer informatie over het oplossen van #VERW!-fouten in VERT.ZOEKEN..

#WAARDE! in cel

Als de tabelmatrix kleiner is dan 1, krijgt u de foutwaarde #WAARDE! als resultaat.

Voor meer informatie over het oplossen van #WAARDE! raadpleegt u Een #WAARDE!-fout corrigeren in de functie VERT.ZOEKEN voor meer informatie over het oplossen van #WAARDE!-fouten in VERT.ZOEKEN..

#NAAM? in cel

De foutwaarde #NAAM? betekent meestal dat er aanhalingstekens ontbreken aan de formule. Als u de naam van een persoon wilt opzoeken, zorg er dan voor dat u aanhalingstekens gebruikt rond de naam in de formule. Voer bijvoorbeeld de naam "Spel" in in VERT.ZOEKEN("Spel",B2:E7,2,ONWAAR).

Zie De fout #NAAM! corrigeren.

#SPILL! in cel

Deze specifieke #OVERLOOP!-fout betekent meestal dat uw formule afhankelijk is van een impliciet snijpunt voor de opzoekwaarde en een hele kolom als verwijzing gebruikt. Bijvoorbeeld =VERT.ZOEKEN(A:A;A:C;2;ONWAAR). U kunt het probleem oplossen door de zoekverwijzing te verankeren met de operator @, bijvoorbeeld: =VERT.ZOEKEN(@A:A,A:C;2;ONWAAR). U kunt ook de traditionele VERT.ZOEKEN-methode gebruiken en verwijzen naar één cel in plaats van een hele kolom: =VERT.ZOEKEN(A2;A:C;2;ONWAAR).

Werkwijze

Waarom

Gebruik absolute verwijzingen voor benaderen

Als u absolute verwijzingen gebruikt, kunt u een formule naar omlaag doorvoeren zodat er altijd hetzelfde bereik wordt gebruikt.

Informatie over het gebruik van absolute celverwijzingen.

Sla getallen of datums niet als tekst op.

Wanneer u naar getal- of datumwaarden zoekt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens in de eerste kolom van tabelmatrix niet worden opgeslagen als tekstwaarden. Anders kan met VERT.ZOEKEN een onjuist of onverwacht resultaat worden geretourneerd.

De eerste kolom sorteren

Sorteer de eerste kolom van de tabelmatrix voordat u de functie VERT.ZOEKEN gebruikt als benaderen WAAR is.

Jokertekens gebruiken

Als benaderen ONWAAR is en zoekwaarde tekst is, kunt u de jokertekens vraagteken (?) of sterretje (*) gebruiken in zoekwaarde. Een vraagteken staat voor een willekeurig teken. Een sterretje staat voor een willekeurige reeks tekens. Als u echt een vraagteken of een sterretje zoekt, typt u een tilde (~) vóór het vraagteken of sterretje.

Met =VERT.ZOEKEN("Spe?",B2:E7;2;ONWAAR) wordt bijvoorbeeld gezocht naar alle exemplaren van Spel, waarbij de laatste letter kan variëren.

Zorg ervoor dat uw gegevens geen foutieve tekens bevatten.

Wanneer u in de eerste kolom naar tekstwaarden zoekt, moet u ervoor zorgen dat de gegevens in de eerste kolom geen voorloop- of volgspaties en geen niet-afdrukbare tekens bevatten, en dat rechte en gekrulde aanhalingstekens (enkel en dubbel) op consistente wijze worden gebruikt. Anders kan VERT.ZOEKEN een onverwacht resultaat opleveren.

Voor nauwkeurige resultaten gebruikt u de functie WISSEN of SPATIES.WISSEN om volgspaties na de tabelwaarden in een cel te verwijderen.

(Video) 14. Verticaal en horizontaal zoeken in een bereik

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community of ondersteuning vragen in de Answers-community.

Zie ook

X.ZOEKEN-functie

Video: Wanneer en hoe vert.ZOEKEN gebruiken

Snelzoekkaart: geheugensteun voor VERT.ZOEKEN

Een fout #N/B corrigeren in de functie VERT.ZOEKEN

Waarden opzoeken met VERT.ZOEKEN, INDEX of VERGELIJKEN

HORIZ.ZOEKEN, functie

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

(Video) snel fouten detecteren en herstellen bij verticaal zoeken 2

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

FAQs

Hoe werkt de zoekfunctie in Excel? ›

De makkelijkste manier om te zoeken is met de sneltoetsencombinatie Ctrl-F te gebruiken. Excel opent dan een venster waarin u een woord, getal of tekencombinatie kunt zoeken. Gebruikt u liever de menu-structuur? Dan kiest u in het Lint Start => Zoeken en Selecteren => Zoeken.

Wat betekent vert zoeken in Excel? ›

ZOEKEN (VLOOKUP in de Engelse versie van Excel) staat voor Verticaal Opzoeken. Deze functie laat Excel een bepaalde waarde opzoeken in een kolom (een zogenaamde tabel array), om de waarde van een cel in een andere kolom, maar uit dezelfde rij terug te geven.

Waarom doet verticaal zoeken het niet? ›

Oplossing: als u zeker weet dat de betreffende gegevens in de spreadsheet aanwezig zijn en VERT. ZOEKEN deze niet kan vinden, controleert u of de cellen waarnaar wordt verwezen geen verborgen spaties of niet-afdrukbare tekens bevatten. Controleer ook of de cellen voldoen aan het juiste gegevenstype.

Hoe werkt de VLOOKUP functie in Excel? ›

Hoe werkt VLOOKUP ook alweer? De VLOOKUP functie is eenvoudig. Je geeft een waarde op die opgezocht moet worden, een bereik waarin gezocht moet worden en uit welke kolom in dat bereik de resultaatwaarde gehaald moet worden. De functie eist wel dat de data goed geformatteerd en gesorteerd is.

Hoe werkt vert zoeken? ›

In zijn eenvoudigste vorm ziet de functie VERT. ZOEKEN er als volgt uit: =VERT. ZOEKEN(wat u wilt opzoeken, waar u het wilt zoeken, het kolomnummer in het bereik met de waarde die moet worden geretourneerd, een geschatte of exacte overeenkomst retourneren, aangeduid als 1/WAAR of 0/ONWAAR).

Hoe zoek je snel in Excel? ›

Notities: Als u snel een sneltoets in dit artikel wilt zoeken, kunt u Zoeken gebruiken. Druk op CTRL+F en typ vervolgens uw zoektermen. Als er geen sneltoets is voor een actie die u vaak gebruikt, kunt u een macro opnemen om er een te maken.

Hoe gebruik je de als functie in Excel? ›

Gebruik de functie ALS, een van de logische functies, om één waarde te retourneren als een voorwaarde waar is en een andere waarde als de voorwaarde onwaar is. Bijvoorbeeld: =ALS(A2>B2;"Budget overschreden";"OK") =ALS(A2=B2;B4-A4,"")

Wat betekent groen hoekje in Excel? ›

Fout traceren

wordt weergegeven naast de cel waarin een formulefout optreedt en er wordt een groene driehoek weergegeven in de linkerbovenhoek van de cel. Wanneer u op de pijl naast de knop klikt, wordt een lijst met opties voor foutcontrole weergegeven. Zie Fouten in formules detecteren voor meer informatie.

Waarom ## in Excel? ›

In Microsoft Excel wordt ##### weergegeven in een cel als een kolom te smal is om de volledige inhoud van de cel weer te geven.

Wat is de Zoekwaarde bij verticaal zoeken? ›

De functie Vert. Zoeken (Verticaal Zoeken) zoekt een waarde in de meest linker kolom van een tabel (of database) en geeft de waarde uit een bepaalde kolom in de rij die de zoekwaarde bevat, als resultaat terug.

Wat betekent n B in Excel? ›

#N/B staat voor 'niet beschikbaar'. Gebruik NB om lege cellen te markeren. Door #N/B in te voeren in cellen die geen gegevens bevatten, kunt u voorkomen dat lege cellen in een berekening worden opgenomen. Wanneer een formule naar een cel met #N/B verwijst, geeft de formule de foutwaarde #N/B als resultaat.

Hoe is verticaal? ›

Verticaal is iets wat steil is, rechtop staat en van boven naar beneden gaat. We noemen dit ook wel loodrecht. Deze lijn is verticaal. De lijn is steil, de lijn staat rechtop en hij gaat van boven naar beneden.

Hoe kan ik 2 lijsten vergelijken in Excel? ›

Twee Excel-werkmappen vergelijken

Klik op Start > Bestanden vergelijken. Het dialoogvenster Bestanden vergelijken wordt weergegeven.

Hoe werkt Hlookup? ›

HLOOKUP, of HORIZ. ZOEKEN in het Nederlands staat voor 'Horizontaal Opzoeken'. Deze functie laat Excel zoeken naar een bepaalde waarde in een rij (de zogenaamde 'tabel array'), om de waarde uit een andere rij, maar in dezelfde kolom terug te geven als resultaat.

Wat is Hlookup? ›

ZOEKEN (HLOOKUP) Horizontaal zoeken. Zoekt op de eerste rij van een bereik naar een sleutel en retourneert de waarde van een opgegeven cel in de gevonden kolom.

Hoe gebruik je som als? ›

Met de formule =SOM. ALS(B2:B5; "John"; C2:C5) telt u alleen de waarden in het bereik C2:C5 op wanneer de overeenkomende cellen in het bereik B2:B5 gelijk zijn aan "John". Zie SOMMEN. ALS, functie als u cellen wilt optellen op basis van meerdere criteria.

Hoe kolommen vergelijken in Excel? ›

1) In de Vind waarden en in Think secties, kies twee kolommen waarmee u wilt vergelijken; 2) Kies Elke rij keuze; 3) Kies Dezelfde waarden or Verschillende waarden zoals je nodig hebt; 4) Als u de waarden wilt markeren, kiest u de gewenste kleur.

Hoe maak ik een VLOOKUP? ›

Om de VLOOKUP functie te gebruiken ga je in de cel van het eerste tabblad waarin je de data uit het tweede tabblad zichtbaar wilt krijgen (in dit voorbeeld cel D2). Vervolgens open je de 'formula builder' en zoek je naar de VLOOKUP functie. Het eerste argument dat je gaat invullen is de 'lookup_value'.

Wat doet Ctrl T in Excel? ›

CTRL+T (sneltoets voor formules tonen)

Er is een functie om in één keer alle formules op het scherm te tonen. Door weer op CTRL+T te drukken wordt weer het resultaat getoond.

Wat is F4 in Excel? ›

F4 is een vooraf gedefinieerde sneltoets in Excel waarmee de laatste opdracht of actie wordt herhaald.

Wat is een Zoekvector? ›

Zoekwaarde kan een getal zijn, een tekst, een logische waarde, of een naam of verwijzing naar een waarde. zoekvector Verplicht. Een celbereik dat slechts één rij of één kolom bevat. De waarden in zoekvector kunnen tekstwaarden, getallen of logische waarden zijn.

Hoeveel functies heeft Excel? ›

Een functie is een voorgeprogrammeerde berekening. Excel heeft er zo'n 480. Hieronder leest u uitleg van de meest gebruikte functies van Excel.

Wat is het verschil tussen functie en formule? ›

Het begrip 'functie' is heel precies vastgelegd, 'formule' is veel vager. Zonder te veel wiskundige details te geven, zal een functie een x-waarde nemen en daarmee een bepaalde y-waarde overeen laten komen. Belangrijk is dat bij elke x-waarde, precies één y-waarde hoort. Voorbeeld: y = f(x) met f(x) = x2.

Is een functie een formule? ›

Een functie is eigenlijk een wat wiskundigere benadering van een formule of rekenregel. Hierdoor worden wat meer benamingen en notaties mogelijk. Meestal is f een functie van x . Bij elke (toegestane) waarde van x (de onafhankelijke variabele) hoort dan precies één waarde van de afhankelijk variabele f ( x ).

Kun je in Excel zoeken op kleur? ›

Klik in een bereik van cellen of in een tabelkolom op een cel die de celkleur, de tekenkleur of het pictogram bevat waarop u wilt filteren. in de kolom met de inhoud die u wilt filteren. Selecteer onder Filter in het snelmenu Op kleur de optie Celkleur, Tekenkleur of Celpictogram en klik vervolgens op een kleur.

Hoe krijg ik deel 0 weg? ›

U kunt deze fout ook onderdrukken door de delingsbewerking te nesten in de functie ALSFOUT. Als u opnieuw A2/A3 gebruikt, gebruikt u de formule =ALS. FOUT(A2/A3;0).

Is werken met Excel moeilijk? ›

Hoewel de basis van Microsoft Excel niet zo moeilijk is, zijn er maar weinig mensen die het programma tot in de puntjes beheersen. Daarom bieden wij via de Walters People Academy verschillende Excel trainingen aan. Om je alvast op weg te helpen, hebben we tien Excel hacks op een rijtje gezet.

Welke formules zijn er in Excel? ›

Voorbeelden
Gegevens
FormuleBeschrijvingResultaat
=A2+A3Telt de waarden in de cellen A1 en A2 op=A2+A3
=A2-A3Trekt de waarde in cel A2 af van de waarde in A1=A2-A3
=A2/A3Deelt de waarde in cel A1 door de waarde in A2=A2/A3
10 more rows

Wat kost een cursus Excel? ›

Lesgeld
Lesgeld thuisstudie: 1 x € 119,00
Lesgeld klassikaal: 1 x € 199,00
Inschrijfkosten: € 29,50 (éénmalig)

Is kolom horizontaal of verticaal? ›

Een tabel bestaat uit rijen en kolommen. Bij een rij gaat het om de horizontale hokjes van links naar rechts. Bij een kolom gaat het om de verticale hokjes van boven naar beneden.

Waar of onwaar in Excel? ›

De ALS functie in Excel voert een logische vergelijking tussen twee waarden uit. Het resultaat van de ALS functie (IF) is WAAR (TRUE) of ONWAAR (FALSE). We kunnen bijvoorbeeld testen of de waarde in cel B2 groter is dan de waarde in cel A2. Zo ja, dan is het resultaat WAAR, zo niet, dan is het resultaat ONWAAR.

Hoe NB in Excel niet weergeven? ›

Nulwaarden weergeven of verbergen
 1. Klik op Bestand > Opties > Geavanceerd.
 2. Selecteer een werkblad onder Weergaveopties voor dit werkblad en voer vervolgens een van de volgende handelingen uit: Schakel het selectievakje Een nul weergeven in cellen met een nulwaarde in als u nulwaarden (0) in cellen wilt weergeven.

Wat is als NB? ›

ALS. NB. Dit is een handige functie om toe te voegen aan een formule die mogelijk een N/B-melding oplevert als gegevens Niet Beschikbaar zijn na het toepassen van de formule. Door deze toevoeging wordt een lege cel als leeg weergegeven, in plaats van de melding #N/B.

Waar staat de afkorting NB voor? ›

Nota bene (vaak afgekort tot N.B. of NB) betekent: let wel en komt uit het Latijn waar het letterlijk noteer goed betekent, oftewel neem hier goede notitie van. In teksten wordt het op twee manieren gebruikt. Na een begrip, meestal tussen haakjes, om aan te geven dat er iets uitzonderlijks aan de hand is.

Wat betekent NUM in Excel? ›

Een van de belangrijkste redenen waarom u de fout #NUM ziet, is dat het getal of te groot of te klein is. Excel heeft limieten voor de kleinste en grootste getallen die gebruikers kunnen gebruiken. Als het getal dat u invoert buiten dit bereik valt, zult u zien dat het als #NUM wordt weergegeven.

Welke richting is diagonaal? ›

Het woord diagonaal kunnen we alleen gebruiken als we het hebben over een figuur met hoeken, zoals een vierkant. De diagonaal is dan de lijn die precies van de ene hoek naar de tegenoverstaande hoek loopt.

Wat is het verschil tussen een horizontale en een verticale relatie? ›

horizontale relatie Een betrekking tussen functionarissen op gelijkwaardig hiërarchisch niveau. verticale relatie Verticale relaties: Verticale relaties zijn relaties tussen verschillende lagen van ruimte.

Waarom filmen mensen verticaal? ›

Verticale video past perfect op tijdlijn

En daardoor wordt zo'n video sneller en beter bekeken. Als je vanaf je telefoon door je Facebook of Instagram tijdlijn scrollt, dan vult een verticale video je scherm. Terwijl een horizontaal filmpje op zo'n tijdlijn heel klein is.

Hoe werkt vergelijken in Excel? ›

Als het bereik A1:A3 bijvoorbeeld de waarden 5, 25 en 38 bevat, retourneert de formule =VERGELIJKEN(25,A1:A3,0) het getal 2, omdat 25 het tweede item in het bereik is. Tip: Gebruik VERGELIJKEN in plaats van de functies ZOEKEN als u de positie van een item in een bereik nodig hebt in plaats van het item zelf.

Hoe Excel met meerdere gebruikers bewerken? ›

Klik op Controleren > Werkmap delen. Schakel op het tabblad Bewerken het selectievakje Gelijktijdige bewerking door meerdere gebruikers toestaan... in. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de gewenste opties voor het bijhouden en bijwerken van wijzigingen en klik op OK.

Wat is Xlookup in het Nederlands? ›

Er is echter een 'new kid on the block': sedert de zomer van 2019 is de XLOOKUP – of in het Nederlands X. ZOEKEN – beschikbaar (*). In dit artikel bekijken we enkele van de extra voordelen van deze nieuwste functie.

Waarom lukt VLOOKUP niet? ›

Met de formule VLOOKUP is het verplicht dat de referentiewaarde–kolom links van de zoekwaarde–kolom staat. In voorbeeld 1 staat de referentiewaarde-kolom (persoon) rechts van de zoekwaarde-kolom (leverancier). Dit betekent dat je de formule VLOOKUP in voorbeeld 1 niet kan gebruiken.

Hoe horizontaal zoeken in Excel? ›

Functie: horizontaal zoeken
 1. Plaats de cursor waar je het eindresultaat wilt bekomen.
 2. Gebruik de formule “=HORIZ.ZOEKEN(zoekwaarde; tabelmatrix; rij-index_getal; benaderen)” –> Zoekwaarde: selecteer de waarde die je wilt zoeken, dit kan zowel een concreet getal zijn of een bepaalde celverwijzing.

Hoe maak je een optelsom in Excel? ›

Selecteer een cel naast de getallen die u wilt optelen, klik op AutoSom op het tabblad Start, druk op Enter (Windows) of Return (Mac) en dat is alles! Wanneer u op AutoSom klikt, wordt automatisch een formule (met de functie SOM) ingevoerd om de getallen op te tellen.

Hoe maak je een Celverwijzing? ›

Een celverwijzing naar een ander werkblad maken

U kunt naar cellen op een ander werkblad in dezelfde werkmap verwijzen door de naam van het werkblad gevolgd door een uitroepteken (!) toe te voegen aan het begin van de celverwijzing.

Hoe maak ik een selectielijst in Excel? ›

Selecteer de cellen die u de lijsten wilt bevatten. Klik op het lint op GEGEVENS > gegevensvalidatie. Stel in het dialoogvenster Toestaan voorlijst in. Klik in Bron,typ de tekst of getallen (gescheiden door komma's, voor een lijst met komma's) die u wilt gebruiken in de vervolgkeuzelijst en klik op OK.

Hoe kun je zoeken in een tekst? ›

Als u het deelvenster Zoeken wilt openen vanuit de bewerkingsweergave, drukt u op Ctrl+F of klikt u op Start > Zoeken. .

Waar zit zoek en vervang? ›

Standaardtekst zoeken en vervangen
 1. Klik op het vergrootglas en klik vervolgens op Vervangen.
 2. Typ de vervangende tekst in het vak Vervangen door.
 3. Selecteer Alles vervangen of Vervangen. Tips: U kunt ook het basisdeelvenster Zoeken en vervangen openen met de sneltoets Control+H.

Wat is AutoSom? ›

Als u een kolom of rij met getallen wilt optellen, kunt u de berekening door Excel laten uitvoeren. Selecteer een cel onder of naast de getallen die u wilt optellen, klik op AutoSom op het tabblad Start en druk vervolgens op Enter.

Wat is de Vulgreep in Excel? ›

U kunt snel gegevens naar aangrenzende cellen kopiëren door de vulgreep te gebruiken. Wanneer u de vulgreep naar andere cellen sleept, geeft Excel verschillende resultaten voor elke cel weer.

Hoe selecteer je gegevens in Excel? ›

Om een bereik te selecteren, selecteert u een cel en sleept u met de linkermuisknop ingedrukt over de andere cellen. U kunt ook Shift+pijltoetsen gebruiken om het bereik te selecteren. Als u niet-aangrenzende cellen en celbereiken wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u de cellen.

Videos

1. Combineer Excel exports met X.ZOEKEN
(Picqer)
2. Verticaal Zoeken in Google Spreadsheets
(Pieterjan Oste)
3. Dynamische functie UNIEK, praktijkvoorbeeld
(Saskia Jacobsen)
4. Excel verticale zoek functie
(Bartv Consulting)
5. Tutorial Excel 2007: Verticaal zoeken
(Shirley Dianna)
6. EXCEL - Expert 1: ALS / VERT.ZOEKEN / AANTAL.ALS / SOM.ALS
(Meester Coskoen)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated: 03/20/2023

Views: 6048

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.